آرش نورآقائی

مدیر مسوول فصلنامه گیلگمش

موضوع سخنرانی: سفر، تجربه، دیجیتال مارکتینگ: نقش و تاثیر محتوا در گسترش بازار سفر

عضو هیات مدیره فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری WFTGA

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir