دنا خورسندی

مدیر کمپین در تگرو

موضوع سخنرانی: موضوع سخنرانی

مدیر اکانت در بینام- کارشناس فروش در بامیلو

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir