محمد طاهری

مدیر فنی متریکس

موضوع سخنرانی: پنل اتریبیوشن و ترکرها

مهندس داده در تپسل- توسعه دهنده ارشد درنوآوران سرآمد شریف

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir