کسری میرزایی

مدیر کسب و کار آمایش داده تجارت نوین

موضوع سخنرانی: موضوع سخنرانی

مدیر توسعه کسب و کار مشاور

مدیر عامل مجری امور دانش بنیان

عضو هیات مدیره مدرس دانشگاه

منتور و مربی رویداد راه انداز تیم های طراحی و تولید

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir