علیرضا پیر

سرچ کلونی

موضوع سخنرانی: کارگاه آشنایی و کمی فراتر با سئو و گوگل ادز

متخصص ارشد سرچ مارکتینگ

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir