منوچهر صدری خانلو

تبلیغات هوشمند سنجاق - مدیرعامل

موضوع سخنرانی: همسان جذاب!

هم بناینگذار و عضو هیأت مدیره وب سایت طرفداری، الودکتر، دکتر سلام، اپلیکیشن جعبه ابزار و وب سایت جعبه

آدرس: اراج، خیابان صنایع خ گلزار خ لادن شرقی کوچه۱۲ متری ولیعصر انتهای کوچه قائم درب نگهبانی کارخانه نو آوری های وی

تماس: 021 26750476
داخلی 5508

ایمیل: support@dmday.ir